Prezentare

"Ceea ce facem astazi noi,..nu facem pentru noi, facem pentru cei ce vin dupa noi,..si-o facem pentru ca si peste 100 de ani, lucrurile sa fie asa cum le-am gandit si le-am facut noi astazi..!" Ronald A. Seale

                   Confederatia Patronatul Român ( CPR ) este singura institutie patronala din România  Certificata- ISO pe 5 (cinci) sisteme de management al calităţii.

 Confederatia Patronatului Roman ( CPR ) reprezinta pentru toti membrii si partenerii nostri, o platforma (rampa) de lansare a intereselor juridice, economice si sociale.
Patronatul Roman

Prioritatea noastră este aceea de a sprijini  membrii şi partenerii  prin toate mijloacele legale să obţină PROFIT.

Spre deosebire de multe alte organizatii patronale, platforma, (rampa)  noastra este pusa in slujba tuturor si nu pentru a se cocota un lider atot- stiutor si detinator al adevarului absolut si preocupat de interesul lui personal sau a unui grup mic de interese oculte.

Orice persoană fizică sau juridică simte nevoia la un moment dat, de a face parte dintr-o instituţie capabilă să-i asigure protecţie împotriva abuzurilor de orice fel şi a concurenţei neloiale, relaţii de afaceri în ţară şi străinătate, informaţii utile de finanţare, cofinanţare a proiectelor si afacerilor, etc.  Sunt onorat să afirm că, după o lungă triere, în conducerea  Patronatului Roman, au rămas numai Oameni liberi şi de bună credinţă, capabili să pună pe acelaşi nivel interesele personale cu cele de interes general ale membrilor şi partenerilor noştri.

Spre deosebire de politicieni, selecţia conducerii Colegiului Director al Patronatului Român, s-a facut, nu pe promisiuni fără acoperire ci în baza rezultatelor şi a profesionalismului demonstrat în relaţiile cu Guvernul, Sindicate, Patronate şi cu membrii şi partenerii noştri. In selectia conducerii CPR-PR, sa avut in vedere urmatoarele calitati umane necesare : Onoare, simt al datoriei, corectitudine, patriotism, putere de muncă, loialitate, dragoste faţă de ţară, devotement, spirit de sacrificiu, decenţă, moralitate, bun-simţ.

Numai aşa am reuşit să obţinem Recunoasterea şi Reprezentativitatea la nivel naţional pentru  Patronatului Român cu reprezentare pe 12 sectoare ale economiei naţionale si peste 10 % din forţa de muncă a economiei româneşti.     

 Un crez mai vechi al nostru este acela  că, Economia României va intra în normalitate numai atunci când politicile macro-economice vor fi stabilite, susţinute şi asumate prin Dialog Bipartit si Tripartit de cei trei piloni ai Democratiei si Economiei, respectiv,  Guvern,  Patronate și Sindicate Reale şi Reprezentative la Nivel Naţional,

Partenerii Sociali si clasa politică  trebuie sa acţioneaze in  interesul membrilor, partenerilor sociali, si a alegătorilor, iar acestia trbuie sa fie bine organizaţi, activi şi dispuşi oricând să-i înlocuiască pe cei care nu respectă voinţa populară (sociala) si a mediului de afaceri.

              Domeniile de implicare ale C.P.R.sunt:

               a) politicile economice;

               b) politicile financiare şi fiscale;

               c) relaţiile de muncă, protecţia socială şi politicile salariale;

               d) agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului;

               e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;

               f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;

              g) drepturi şi libertăţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale;

              h) politicile în domeniul sănătăţii;

              i) politicile în domeniul educaţiei, cercetării şi culturii.

Cu sprijinul Fondurilor Europene, Patronatul Român a devenit locul în care se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul si managementul performant al afacerilor şi  unde “facem oameni demni de a se numi oameni, cetăţeni conştienţi şi luminaţi”, implicându-se în onorabila misiune de stabilitate economică şi de asanare spirituală și morală a societății românești.  

 În cadrul Patronatului Român funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne si-sau europene, pus la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor noștri de care au beneficiat numeroase firme.

Prin proiectele derulate, Patronatul Roman a demonstrat un grad ridicat de implicare in aspecte ce tin de dezvoltare durabila, egalitatea de sanse, inovare si cresterea gradului de calificare si ocupare pe piata muncii.

Dorim să participam la reconstruirea (reindustrializarea) economiei Românesti pornind de la ceea ce mai este românesc și să reindustrializăm din ce se mai poate salva.

În decursul anilor, prin reprezentanţii noştri, am propus mai multe modificări sau completari de acte normative.

S-au emis mai multe puncte de vedere faţă de problemele majore ale vieţii economice şi sociale,

Suntem în faza de finalizare a Portalului de B2B în care se vor regăsi cererea şi oferta de produse şi servicii a tuturor firmelor membre, structurate pe coduri CAEN, cu posibilitatea de colaborare atât între ele cât şi cu instituţiile deconcentrate, instituţii de îndrumare şi control, ONG-uri, şi cu firmele din țările cu care C.P.R. a încheiat parteneriate.          

Avem dreptul legal dat de Tribunal Bucuresti pentru Monitorizarea şi Responsabilizarea Civică a cheltuirii banilor publici proveniţi din impozite, taxe, finanţări din proiecte şi surse atrase.                 

Preocupare permanenta:

  • Asigura informaţii la zi despre fonduri şi programe de finanţare nerambursabile, parţial rambursabile sau finanţări de proiecte din surse interne sau externe, garantarea creditelor bancare, consultanţă economică, juridică, contabilă, reorganizare judiciară şi faliment, certificare ISO etc.;
  • Organizăm şi participăm la Misiuni de afaceri şi reprezentare internă şi internaţională;
  • Prin reprezentanţii noştri participăm la dezbaterea proiectelor de acte normative de interes pentru mediul de afaceri la toate nivelele Comisiilor de Dialog Social, care influenţează politicile economice şi sociale ale României;
  • Negociază şi Semnează Contractele Colective de Muncă pe cele 12 Sectoare ale economiei pe care P.R. are  reprezentativitate la nivel naţional;
  •  Informaţii despre Monitorizarea şi Responsabilizarea Civică a cheltuirii banilor publici proveniţi din impozite, taxe, finanţări din proiecte externe, interne, surse atrase etc.;

Conform Legii si a Statutului CPR:

a) reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor.

b) promovează concurenţa loială, în condiţiile legii;

c) desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite şi tripartite de dialog social;

d) elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;

e) promovează principiile responsabilităţii sociale;

f) asigură pentru membrii lor informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale;

g) la cererea membrilor se asigura  asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;

h) emite certificate de Probitate şi de Onorabilitate pentru membrii în condiţiile legislaţiei în vigoare;

i) elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;

j) elaborează strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;

k) înfiinţează şi administrează, în condiţiile legii, în interesul membrilor lor, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi Institut Financiar Nebancar propriu;

l) organizează expoziţii şi conferinţe cu profil profesional;

m) desfăşoară activităţi de certificare profesională, perfecţionare şi reconversie profesională;

n) preiau activităţi externalizate de instituţii de stat şi/sau cu capital mixt şi privat;

o) accesează şi participă la proiecte cu finanţare din fonduri europene şi/sau din alte surse interne şi externe atrase.  

p) oferă servicii de informare şi consiliere profesională;

r) oferă servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.

Obiectul si scopul protocoalelor de parteneriat-aderare.

-   Protejarea şi promovarea activă a intereselor membrilor şi partenerilor celor două părţi semnatare;

- Realizarea de consultări periodice între parteneri, care să permită dezvoltarea relaţiilor între aceştia, între membrii acestora şi partenerii lor, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării;

-  Promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului juridic specific mediului de interes al celor două părţi;

-  Acordarea de sprijin reciproc în susţinerea unor demersuri, făcute la nivelul  autorităţilor  publice centrale sau locale, pentru crearea unui mediu propice de activitate şi eficienţă a iniţiativelor celor două părţi ;

- Participarea comună la promovarea şi derularea unor proiecte cu finanţare europeană, de  formare  profesională a angajaţilor săi;

-  Promovarea reciprocă a activităţilor şi proiectelor derulate precum şi a imaginii părţilor, cu ocazia diferitelor evenimente organizate;

-   Oferirea de informaţii, date statistice şi studii referitoare la obiectul de activitate al părţilor, la cererea membrilor acestora, în interesul stimulării relaţiilor dintre ei;

-   Organizarea de seminarii, simpozioane conferinţe, evenimente ştiinţifice şi alte manifestări comune;

-  Militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei;

-   În viitorul apropiat, Patronatul Român va deveni o instituţie de reprezentare sociala, economico – financiară a mediului de afaceri din România.

 

                     Gheorghe NAGHIU

Preşedintele Confederatiei Patronatul Roman.